Nieuwe grondstof


Na verbranding van afval in afvalenergiecentrales blijft op de bodem een vast residu over; AEC-bodemas. NaviQ verwerkt bodemas tot een nieuwe bouwstof. Maar voor het zover is, moet de bodemas eerst worden opgewerkt. De mineralen die hierbij vrijkomen, kunnen nuttig worden toegepast als bouwstof óf als grondstof voor nieuwe producten. Zo besparen we het gebruik van primaire grondstoffen en dragen we ons steentje bij aan een circulaire economie.

Vrij toepasbaar

NaviQ werkt bodemas op met (mobiele) installaties op strategische locaties in Nederland. Onze opgewerkte bodemas wordt toegepast als een grond- of toeslagstof in immobilisaat (StabiBase ®, SolarBase ®)  of beton (Agrec ®). Er blijven geen residuen over die gestort moeten worden. Een voordeel ten opzichte van het wassen van bodemassen. NaviQ biedt een oplossing voor de afvalenergiecentrales waarbij bodemas een nuttig tweede leven krijgt. Alles volgens de Green Deal AEC-bodemassen en de geldende wet- en regelgeving.

Oplossing green deal

Al decennia wordt AEC-bodemas in Nederland als ongebonden bouwstof toegepast in grond- en wegenbouwkundige werken. Bijvoorbeeld als vervanging van zand en grind. Het Ministerie van I&M heeft samen met de afvalenergiebedrijven in 2012 de Green Deal 'Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemas' gesloten. Dit betekent dat vanaf 2020 alle bodemassen moeten voldoen aan de wettelijke normen voor een vrij toepasbare bouwstof. Al voor het van kracht worden van de Green Deal had NaviQ veel ervaring met het produceren van vrij toepasbare bouwstoffen van AEC-bodemas. De afgelopen jaren hebben we dit verder ontwikkeld. Want een duurzame oplossing bieden binnen de circulaire economie én de green deal, is ons doel.