Privacy


Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw contactgegevens (digitaal) vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van onze diensten en de bijhorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. NaviQ verstrekt uw persoonsgegevens en gegevens over uw project alleen aan derden indien dit wenselijk is voor een degelijke uitvoering van het werk of in de offerte fase.

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Doel

NaviQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het uitnodigen voor relatie-evenementen;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • NaviQ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Verwerking persoonsgegevens

 1. Wanneer NaviQ tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, persoonsgegevens verwerkt, zal NaviQ de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. NaviQ informeert opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de toezichthoudende autoriteit of de betrokkene, ten aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. NaviQ verleent medewerking aan opdrachtgever wanneer opdrachtgever een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.
 4. NaviQ informeert opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van persoonsgegevens met derden.
 5. NaviQ informeert opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. NaviQ zal opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.
 6. NaviQ zal de volgende informatie verstrekken in geval van een datalek:
  • een gedetailleerde omschrijving van het datalek;
  • type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;
  • van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;
  • de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;
  • de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te beperken en het datalek te verhelpen;
  • de oorzaak van het datalek;
  • de duur van het datalek en het ontstaansmoment.
 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door NaviQ, dan komen de kosten voor rekening van NaviQ. Daarnaast behoudt opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 8. Communicatie over het datalek zal altijd geschieden in overleg.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NaviQ, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@naviq.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NaviQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mochten wij u niet naar behoren kunnen helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons bereiken per
e-mail: info@naviq.nl of telefonisch: +31 (0)72-54 09 222.